Bijgewerkt: dinsdag 22 oktober 2019

De belangrijkste missie van Panoply is het vergroten van het bewustzijn over en het faciliteren van deelname aan klinische studies die zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van experimentele geneesmiddelen en therapieën. Mensen vertrouwen ons gegevens toe van persoonlijke en vertrouwelijke aard en daarom hebben wij dit Privacybeleid (‘Privacybeleid’) ingesteld om u te informeren over onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en beveiligen van dergelijke gegevens. In het beleid wordt in algemene termen uitgelegd hoe we ons houden aan wetten en voorschriften inzake gegevensprivacy, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Algemene verordening gegevensbescherming (‘verordening’). Dit Privacybeleid is geen overeenkomst en vormt geen grond voor wettelijke rechten of verplichtingen. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde herzien en zullen u via e-mail of aankondiging op onze website op de hoogte brengen van eventuele substantiële wijzigingen.

 

Kinderen jonger dan 13 jaar

Onze websites en toepassingen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand jonger dan 13 jaar mag via onze websites of toepassingen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Wij verzamelen voor zover wij weten geen persoonsgegevens rechtstreeks van kinderen jonger dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13, mag je de informatie op onze websites of toepassingen niet gebruiken en ons geen gegevens verstrekken. Als we erachter komen dat we persoonsgegevens rechtstreeks hebben verzameld of ontvangen
van een kind jonger dan 13 jaar, verwijderen we deze gegevens.

Gegevens die vallen onder dit Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijk identificeerbare gegevens over u (hierna ‘persoonsgegevens’ genoemd) die u aan Panoply kunt verstrekken wanneer u:

 • gebruikmaakt van een van onze websites of toepassingen, of ons via e-mail gegevens verzendt;
 • telefonisch met een van onze medewerkers spreekt; of
 • ons schriftelijke informatie verstrekt.

Gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

Op verschillende plaatsen op onze websites en toepassingen, en tijdens onze bedrijfsactiviteiten vragen wij u om ons gegevens te verstrekken, zodat wij u specifiek op u gerichte informatie kunnen verstrekken (ongeacht of u patiënt of arts bent). Wanneer u in aanmerking wilt komen voor inschrijving voor een klinische studie, kunnen wij aan de hand van uw gegevens contact met u opnemen over bepaalde studies waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen. Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Eerste gebruikersregistratie. Wij verzamelen de gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich registreert op een van onze websites of toepassingen (zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer en demografische gegevens).
 • Aanvullende gegevens. Op diverse plaatsen op onze websites of toepassingen vragen wij u mogelijk om aanvullende gegevens, zodat wij u aanvullende diensten kunnen leveren (zoals kennisgevingen over uw afspraken of nieuwe klinische onderzoeken).
 • Inschrijfformulieren. Veel van onze gebruikers zijn geïnteresseerd in inschrijving voor klinische studies. Om te weten of u voldoet aan de criteria voor een bepaalde studie, verzoeken wij u via een vragenlijst medische gegevens te verstrekken. Wanneer u voldoet aan de criteria voor pre-kwalificatie voor de studie en u Panoply hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft, worden uw gegevens voor verdere beoordeling doorgegeven aan een onderzoeker in uw regio. De onderzoeker moet zich houden aan strikte beperkingen zoals bepaald in de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. U kunt ook de geboortedatum en medische gegevens van uw kind invoeren om te controleren of uw kind voldoet aan de criteria voor een specifieke studie.
 • Studiegegevens: Wanneer u voldoet aan de criteria voor pre-kwalificatie voor een klinische studie en u besluit deel te nemen aan de klinische studie of de screeningprocedure voor de klinische studie, ontvangen wij mogelijk basisgegevens over uw bezoeken aan de arts en medewerkers van de studie (zoals afspraakdatums).
 • Samenvoeging van gegevens. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunnen wij uw Persoonsgegevens combineren met samengevoegde gegevens over groepen mensen in soortgelijke omstandigheden. Wij kunnen bijvoorbeeld afleiden dat er 50% kans is dat u gescheiden bent vanwege het feit dat het scheidingspercentage in uw postcodegebied 50% is.
 • Nieuwsbrieven. Wij en onze partners (zoals medische centra, bedrijven in gezondheidszorg en medische websites) kunnen af en toe nieuwsbrieven of andere publicaties aanbieden die u wellicht wilt ontvangen en die zijn gericht op specifieke medische aandoeningen. Als u verzoekt om toezending van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw contactgegevens om het door u verzochte materiaal te leveren.
 • Datapartners. Panoply heeft partnerschappen met verschillende bedrijven die gegevens van consumenten verzamelen die zich hiervoor hebben opgegeven, met inbegrip van zelfgerapporteerde gezondheidsgegevens. Als u Persoonsgegevens aan een van onze datapartners hebt verstrekt (met inbegrip van gegevens over uw gezondheid, koopgewoonten of leefstijl), uw interesse in klinische studies of informatie over gezondheid kenbaar hebt gemaakt en u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van relevante informatie van derden, kunnen wij van deze datapartner uw Persoonsgegevens ontvangen.
 • Openbare registers. In bepaalde omstandigheden, en wanneer dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij de gegevens die u aan onze datapartners hebt verstrekt koppelen aan gegevens over u die publiekelijk toegankelijk zijn, zoals een telefoonnummer dat in het telefoonboek staat.
 • Op leefstijl gebaseerde analyses. In bepaalde omstandigheden, en wanneer dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij per e-mail contact met u opnemen over mogelijke klinische studies wanneer uit de gegevens die u vrijwillig hebt verstrekt aan onze datapartners of uit publiekelijk toegankelijke gegevens blijkt dat u op basis van analyse van diverse demografische en maatschappelijke trends baat zou kunnen hebben bij dergelijke studies.
 • Berichtendiensten. Wanneer u zich inschrijft voor een klinische studie en uitdrukkelijk toestemming geeft voor het ontvangen van informatie en berichten over de studie, zullen wij u afspraakherinneringen, instructies voor de studie en andere belangrijke instructies met betrekking tot de studie sturen. Daarnaast kunnen wij voor het leveren van deze diensten relevante gezondheidsgegevens uitwisselen met de arts en medewerkers van de studie.
 • Verzoeken tot afmelding. Wanneer u zich via e-mail of onze website afmeldt voor het ontvangen van informatie of voor uw toestemming contact met u op te nemen, bewaren en gebruiken wij een klein deel van uw gegevens om in de toekomst verder contact met u te voorkomen. Wij kunnen uw gegevens ook bewaren voor zover deze eerder waren opgenomen in geanonimiseerde gegevens en voor zover dat voor ons nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onszelf te verweren tegen vorderingen.
 • Registratie voor informatieve documenten. Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze informatieve documenten, vragen wij u om uw naam, zakelijk e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om voor u een account aan te maken waarmee u toegang hebt tot onze whitepapers over patiëntenwerving, opgenomen webinars, brochures, case-studies en andere bronnen.

In veel gevallen, zoals wanneer dit wordt opgelegd door gegevensbeschermingswetten en als er sprake is van goede praktijken, zal Panoply vragen of u toestemming geeft om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en bekend te maken in overeenstemming met de relevante privacyverklaring. In bepaalde gevallen zal Panoply echter uw persoonsgegevens zonder uw toestemming verwerken. Dit gebeurt alleen als dit is toegestaan door de wet, voornamelijk als het erg veel moeite kost om toestemming te verkrijgen, als Panoply of onze klanten er rechtmatig belang bij hebben om de gegevens te verwerken en als de privacyrisico’s laag zijn.

 

Uw gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt om te bepalen of u in aanmerking komt voor een klinisch onderzoek dat nu of in de toekomst plaatsvindt. Als u de gevraagde gegevens niet opgeeft of als u geen toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, kunnen wij mogelijk niet bepalen of u in aanmerking komt voor een klinisch onderzoek dat nu of in de toekomst plaatsvindt. Uw toestemming wordt voor onbepaalde tijd geldig geacht, tenzij u een andere periode opgeeft.

 

In dit soort gevallen bewaren wij uw gegevens zolang uw account actief is of zolang nodig is om u diensten te verlenen. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken door een e-mail te sturen naar privacy@panoplyhealth.co.uk. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens voordat de toestemming werd ingetrokken.

 

Indien nodig, kunnen wij uw gegevens bewaren en gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, wanneer wij denken dat bekendmaking nodig is voor het beschermen van onze rechten en/of om te voldoen aan de vereisten van een juridisch proces, gerechtelijk bevel of soortgelijke wettelijke procedure die tegen onze websites wordt gevoerd, voor het oplossen van geschillen of voor het afdwingen van onze overeenkomsten.

Delen en overdragen van gegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend met derden delen op de manieren die zijn omschreven in dit Privacybeleid of wanneer u zich hiervoor nadrukkelijk aanmeldt.

Serviceproviders

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan leveranciers of serviceproviders (zoals callcenters, e-mailserviceproviders) die contractueel gebonden zijn uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en voor wie het verboden is uw gegevens door te geven aan anderen.

Wanneer en hoe Panoply contact met u kan opnemen

Wanneer u zich registreert bij Panoply of een vragenlijst voor pre-kwalificatie voor een specifieke studie invult, geeft u daarmee aan dat u ermee instemt dat Panoply uw Persoonsgegevens opslaat in onze database en op diverse manieren contact met u kan opnemen over klinische studies waarvoor u mogelijk in aanmerking komt, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail en post. U hebt ook de optie om e-mails te ontvangen over nieuw geplaatste berichten op onze website, met inbegrip van nieuws of nieuwe klinische studies. Daarnaast kan Panoply bij tijd en wijle contact met u opnemen wanneer wij nieuwe functionaliteiten op onze website of toepassingen beschikbaar hebben gesteld, zodat u gebruik kunt maken van deze nieuwe diensten. Als u van ons een sms-bericht ontvangt en dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u het bericht beantwoorden met het woord ‘STOP’. Wanneer u een mobiel telefoonnummer hebt verstrekt zodat wij middels dit nummer contact met u kunnen opnemen, houdt uw verstrekking van dat telefoonnummer en uw instemming als gevolg van deze verstrekking in dat u Panoply toestemming geeft contact met u op te nemen via dat nummer.

Technologieën voor cookies en tracking

Wij, Panoply en onze partners of de analyse- of serviceproviders, maken gebruik van technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts voor het analyseren van trends, het beheren van de website of toepassingen, het bijhouden van de navigatie van gebruikers binnen de website en het verzamelen van demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel. Wij kunnen rapporten ontvangen over individuele gebruikers en het totale gebruikersbestand die deze bedrijven hebben gemaakt met behulp van deze technologieën.

 

Panoply zal de benodigde toestemming voor het plaatsen van zulke technologieën verkrijgen van bezoekers bij hun eerste bezoek aan onze Europese websites.

 

Een cookie is een gegevensbestand dat een websitebeheerder plaatst op de vaste schijf van de computer van een bezoeker van die website. Directe cookies (eigendom van en beheerd door Panoply) worden geplaatst op de computers van degenen die onze websites bezoeken met de volgende doeleinden: het verbeteren van de gebruikerservaring doordat de website of toepassing een bezoeker onthoudt terwijl deze door de verschillende pagina’s navigeert; het uitvoeren van websiteanalyses; het beoordelen of bezoekers van de website later worden doorverwezen naar klinische onderzoeken. Onze websites of toepassingen plaatsen ook cookies met het doel door Panoply gesponsorde advertenties op websites van derden te plaatsen en met het doel diverse kostenanalysen met betrekking tot de website uit te voeren. Een van de manieren waarop wij dat doen is door Google Analytics toe te passen met behulp van gegevenslagen die u hier kunt vinden.

 

Als u niet instemt met het plaatsen van cookies en andere tracking-technologieën, kunt u onze website nog steeds gebruiken zijn bepaalde functies of gebieden van de website mogelijk beperkt.

 

Zoals de meeste websites of toepassingen, verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: IP-adres, browsertype, internetserviceprovider (ISP), doorverwijzende pagina, pagina vanwaar de website wordt verlaten, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en klikpatronen.

 

Deze automatisch verzamelde gegevens koppelen wij niet aan andere gegevens die wij over u hebben verzameld. Met uw toestemming kan Panoply derden toestaan via onze website cookies op uw harde schijf te plaatsen voor reclamedoeleinden. Deze derden kunnen technologieën zoals cookies gebruiken voor het verzamelen van gegevens over uw activiteiten op deze website en andere websites met als doel u advertenties aan te bieden die zijn gebaseerd op uw navigatiegedrag en interesses. Onder dit Privacybeleid vallen niet de verzamelmethoden en het gebruik van de verzamelde gegevens door deze leveranciers. Zij hebben hun eigen privacybeleid en zijn mogelijk lid van het Network Advertising Initiative (‘NAI’). Als u verwijderd wilt worden van bepaalde of alle advertentieprogramma’s van een NAI-lid, gaat u naar de NAI-afmeldingspagina en volgt u de desbetreffende instructies op. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt met het doel u advertenties aan te bieden die aansluiten bij uw interesses, kunt u uw toestemming intrekken en u afmelden door hier te klikken. Hiermee trekt u niet uw toestemming in voor het aangeboden krijgen van advertenties. U krijgt nog steeds algemene advertenties aangeboden.

Functies voor sociale media

Onze websites of toepassingen bevatten functies voor sociale media, zoals koppelingen naar externe websites, waaronder Facebook en Twitter. Deze websites verzamelen mogelijk uw persoonsgegevens wanneer u deze bezoekt. De privacypraktijken van deze websites zijn gedefinieerd in hun eigen privacybeleid.

Correctie van uw gegevens en die van uw kind, en afmelding

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens of die van uw kind corrigeren, uw contactvoorkeuren wijzigen of u volledig afmelden voor onze diensten. U kunt uw gegevens of die van uw kind bijwerken, onjuistheden corrigeren of uw gegevens of die van uw kind geheel of gedeeltelijk verwijderen door een e-mail te sturen naar privacy@panoplyhealth.co.uk. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek.

 

Uw instemming om contact met u te mogen opnemen, u in een klinische studie te mogen opnemen of met ander gebruik van uw Persoonsgegevens noemen wij soms ‘aanmelden’. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken via ‘afmelden’.

 

De eerste keer dat u ons gegevens verstrekt, krijgt u de mogelijkheid aan te geven of u andere communicatie wilt ontvangen (zoals nieuwsbrieven, enz.). U kunt zich afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven door de klikken op de koppeling ‘Afmelden’ onderaan elke nieuwsbrief. U kunt zich volledig afmelden voor onze diensten door een e-mail met het onderwerp ‘Afmelden’ te sturen naar privacy@panoplyhealth.co.uk.

Gegevensbeveiliging

Wij passen beveiligingsmaatregelen toe voor het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij beschermen al uw persoonsgegevens met behulp van versleuteling en wij gebruiken firewalls om ons computernetwerk te beschermen tegen hackers. Wij nemen redelijke maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik en wijzigingen van persoonsgegevens te verhinderen, maar kunnen de veiligheid van dergelijke gegevens niet garanderen.

 

Wij vragen u een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Om de kans dat iemand uw wachtwoord kan raden zo klein mogelijk te maken, moet het wachtwoord minimaal 8 tekens lang zijn en cijfers, kleine letters en hoofdletters bevatten. Geen enkele methode voor gegevensoverdracht via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag is 100% veilig. Dat is de reden waarom wij u geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

Wetgeving voor bescherming van Persoonsgegevens

In rechtsgebieden met wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens zullen wij zorgen dat mensen al hun toepasselijke rechten kunnen uitvoeren met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij verwerken, met inbegrip van het recht op toegang en correctie, het recht om directe marketing te voorkomen en het recht om gegevens te verwijderen. Uw gegevens mogen veilig worden verstuurd naar Acurian Inc, het moederbedrijf van Panoply. Acurian is een Amerikaans bedrijf en houdt zich aan het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild bij het overdragen van Persoonsgegevens aan Acurian vanuit de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie over het privacyschildprogramma of om de certificering van Acurian te bekijken, gaat u naar: https://www.privacyshield.gov/

Koppelingen naar websites van derden

Onze websites en toepassingen bevatten koppelingen naar andere websites (met inbegrip van, maar niet beperkt, tot Facebook en Twitter) die mogelijk andere privacypraktijken hebben dan Panoply. Als u persoonsgegevens verstrekt aan deze websites, zijn op uw gegevens de privacyregels van deze websites van toepassing. Wij moedigen u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt nauwkeurig te lezen.

Verkoop of overdracht van bedrijfsactiva

Acurian, het moederbedrijf van Panoply, behoudt zich nadrukkelijk het recht voor zijn database met gegevens over te dragen aan andere juridische entiteiten als onderdeel van een eventuele verkoop van Acurian, Inc., of een eventuele fusie met die entiteit. Elke entiteit die de gegevens van Acurian verwerft, zal dit doen met de uitdrukkelijke, schriftelijke belofte de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de geautoriseerde doeleinden, en uitsluitend indien de entiteit eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging heeft. U zult een kennisgeving per e-mail ontvangen of via een kennisgeving op onze website op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen van het eigendom of het gebruik van uw Persoonsgegevens en van de opties die u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Verzoeken om inlichtingen, klachten en verzoeken tot uitoefening van rechten

Op basis van de verordening hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om deze gegevens te wijzigen. U hebt ook recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens, om ons te vragen uw gegevens te verwijderen, om bepaalde beperkingen op te leggen bij het verwerken van uw gegevens en om ons te vragen om uw gegevens in een gebruikelijk digitaal formaat te versturen naar u of een andere gegevensbeheerder.
Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. Dit kunt u doen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het reguleren van de naleving van de Verordening. Op de website van de Europese Commissie vindt u een lijst met alle toezichthoudende autoriteiten in de EU: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

Alle correspondentie, vragen, verzoeken tot uitoefening van rechten (zoals toegang tot gegevens) en klachten kunt u op de volgende manieren indienen:

 • een brief sturen ter attentie van de Executive Director of Global Privacy, Granta Park, Cambridge, CB21 6GQ, United Kingdom, of
 • een e-mail sturen naar dpo@panoplyhealth.co.uk

De Executive Director of Global Privacy is de toegewezen functionaris voor gegevensbescherming voor Panoply conform de Verordening.

Wijzigingen van het Privacybeleid

Wij evalueren dit Privacybeleid regelmatig om te zorgen dat het juiste niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens wordt geboden. Bij tijd en wijle kunnen wij het Privacybeleid wijzigen om dit aan te passen aan nieuwe normen in de sector of omdat dit wettelijk wordt vereist. Wij zullen de datum van de meest recente wijziging publiceren op deze pagina. Kijk regelmatig op deze pagina om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van en beschikt over de laatste versie van ons Privacybeleid. Onthoud dat uw gebruik van onze websites betekent dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid. Lees voor meer informatie hierover onze Gebruiksvoorwaarden. Als wij een substantiële wijziging aanbrengen aan dit beleid, zullen wij u hierover informeren via e-mail of via een aankondiging op onze website.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail