Welkom bij www.panoplyhealth.nl (“panoplyhealth.nl”), dat het eigendom is van en wordt beheerd door Panoply Health Limited, een onderneming van Acurian, Inc. Deze overeenkomst bevat de servicevoorwaarden op basis waarvan u en alle organisaties (gezamenlijk aangeduid als “Gebruiker”) namens welke u panoplyhealth.nl gebruikt toegang krijgt tot de producten, diensten, informatie en andere materialen die beschikbaar zijn via panoplyhealth.nl.

 

Lees voordat u panoplyhealth.nl opent de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door, aangezien zij het gebruik regelen van panoplyhealth.nl en alle producten, diensten, informatie en andere materialen die beschikbaar zijn via deze website.

 

Door toegang tot en gebruik van panoplyhealth.nl stemt u ermee in u aan de onderstaande servicevoorwaarden te houden. We hebben deze regels en richtlijnen opgesteld om u en onze andere gebruikers te beschermen. Als u een andere gebruiker treft die zich niet aan deze servicevoorwaarden houdt, vragen we u om contact met ons op te nemen zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.

1. Aanvaarding van servicevoorwaarden

Door toegang tot, weergave of gebruik van de producten, diensten, informatie of andere materialen die beschikbaar zijn op of via panoplyhealth.nl geeft u, de gebruiker, aan dat u deze servicevoorwaarden begrijpt en dat u ermee instemt u hieraan te houden. Panoply behoudt zich het recht voor om deze servicevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Panoply plaatst de datum van de recentste herziening op deze pagina. Als u gebruik van panoplyhealth.nl blijft maken na dergelijke wijzigingen van deze servicevoorwaarden wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

2. Privacybeleid

Het gebruik, de opslag en de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie die zich bevindt op panoplyhealth.nl kan onderworpen zijn aan verschillende federale en staatswetten, inclusief maar niet beperkt tot, wetten inzake privacyrechten en vertrouwelijkheid van medische dossiers. Daarnaast kunnen staatswetten inzake HIV-status, geestelijke gezondheid, informatie over genetische tests en drugsgebruik ook van toepassing zijn op het gebruik, de opslag en de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie die zich bevindt op panoplyhealth.nl. Panoply houdt zich aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften op federaal en staatsniveau. Klik voor specifiekere informatie over ons privacy- en beveiligingsbeleid op de koppeling “Privacybeleid” onder aan elke pagina.

 

Door u te registreren bij Panoply stemt u ermee in periodieke berichten van Panoply te ontvangen over specifieke klinische onderzoeken die u mogelijk interesseren op basis van informatie die u hebt verstrekt aan Panoply. Als u geen berichten van Panoply wilt ontvangen, kunt u dit aan ons laten weten door na uw registratie naar Mijn profiel te gaan. Alle omstandigheden waaronder Panoply contact met u kan opnemen, worden gedetailleerder beschreven in het privacybeleid.

3. Beëindiging

Panoply behoudt zich het recht voor om alleen te beslissen over een onmiddellijke opschorting of beëindiging van deze servicevoorwaarden en/of uw mogelijkheid om panoplyhealth.nl en/of een andere dienst die door Panoply aan u wordt verstrekt, zonder reden en zonder kennisgeving aan u.

 

In het geval dat Panoply, naar eigen goeddunken, vaststelt dat u enig deel van deze servicevoorwaarden hebt geschonden of anderszins gedrag hebt vertoond dat ongepast is voor panoplyhealth.nl, behoudt Panoply zich het recht voor om (a) u via e-mail te waarschuwen dat u deze servicevoorwaarden hebt overtreden; (b) alle inhoud die verstrekt is aan Panoply te verwijderen; (c) uw mogelijkheid om panoplyhealth.nl en/of andere diensten die door Panoply aan worden verstrekt te beëindigen; (d) de bevoegde wetshandhavingsinstanties op de hoogte te stellen, hen inhoud te verzenden en volledig met hen samen te werken voor verdere maatregelen; en/of (e) elke andere actie te ondernemen die Panoply gepast acht.

4. Wijzigingen van panoplyhealth.nl

Panoply kan panoplyhealth.nl wijzigen of beëindigen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u of enige andere gebruiker.

5. Berichtinhoud

U begrijpt en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van berichten die worden geplaatst of verzonden door u of een andere gebruiker van uw account (hetzij met of zonder uw toestemming) en de gevolgen van dergelijke berichten. Panoply behoudt zich het recht voor uw registratie zonder kennisgeving te beëindigen als Panoply naar eigen goeddunken vaststelt dat u een van de volgende richtlijnen overtreedt.

 

U stemt er verder mee in om panoplyhealth.nl niet te gebruiken voor het verspreiden of verzenden of plaatsen op panoplyhealth.nl of een andere site die door Panoply wordt beheerd van een illegaal, onwettig, intimiderend, lasterlijk, schadelijk, misleidend, beledigend, bedreigend, kwetsend, vulgair, obsceen, heiligschennend, seksueel getint, racistisch, onjuist bericht of materiaal of anderszins verwerpelijk materiaal van welk soort of van welke aard dan ook of dat gedrag aanmoedigt dat een strafrechtelijke overtreding inhoudt, leidt tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een toepasselijke wet of voorschrift op lokaal, staats-, nationaal of internationaal niveau overtreedt of het gebruik van gereguleerde middelen aanmoedigt, inclusief maar niet beperkt tot illegaal materiaal in de vorm van tekst, afbeeldingen, video, programma’s of geluid. Panoply behoudt zich het recht voor om elk materiaal te verwijderen van panoplyhealth.nl zonder kennisgeving aan u of andere gebruikers van panoplyhealth.nl. U stemt ermee in u niet uit te geven voor een andere persoon of rechtspersoon, hetzij werkelijk bestaand of fictief, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer of consultant van Panoply. U stemt ermee in geen inhoud te plaatsen of in enige vorm van discussie deel te nemen op of via panoplyhealth.nl met het doel een illegale activiteit te begaan.

 

U begrijpt en erkent dat: (a) Panoply u toegang toestaat tot inhoud die wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en/of andere intellectuele en andere eigendomsrechten (“Rechten”); (b) de rechten geldig zijn en worden beschermd in alle media en technologieën die nu bestaan en later worden ontwikkeld; en (c) tenzij anders aangegeven, deze voorwaarden en het toepasselijke auteursrecht, handelsmerk en andere wetten uw gebruik van dergelijke inhoud bepalen. Het is u niet toegestaan materiaal op panoplyhealth.nl waarop rechten van toepassing zijn te kopiëren, te reproduceren, door te sturen, te verspreiden, te publiceren, commercieel te exploiteren of anderszins over te dragen. U dient te bewijzen dat informatie, software, beeld of andere inhoud op panoplyhealth.nl niet wordt beschermd door rechten. U erkent dat Panoply rechten heeft verworven voor het gebruik van alle materialen die worden geplaatst op panoplyhealth.nl (zoals hieronder beschreven) en dat u geen rechten verwerft door het downloaden van dergelijke materialen.

 

U verleent Panoply en haar gelieerde bedrijven een royaltyvrij, eeuwigdurend, wereldwijd, onherroepbaar, niet-exclusief recht (inclusief eventuele morele rechten) en een licentie om inhoud geplaatst in een “openbaar gebied” van panoplyhealth.nl (exclusief andere privé-gebieden alleen voor gebruikers) geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, in het openbaar te communiceren, uit te voeren en weer te geven en/of staat Panoply toe deze inhoud op te nemen in andere werken in elke vorm, media of technologie die nog niet bekend is of later wordt ontwikkeld, voor de volledige duur van de eventuele rechten die kunnen bestaan rond een dergelijke inhoud. Door inhoud te verzenden naar Panoply verklaart en garandeert u dat de houder van eventuele rechten, inclusief maar niet beperkt tot, morele rechten rond dergelijke inhoud, volledig en daadwerkelijk heeft afgezien van al dergelijke rechten en u rechtsgeldig en onherroepelijk het recht heeft verleend om de hierboven vermelde licentie te verlenen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat gebruikers dergelijke inhoud kunnen openen, weergeven, bekijken, opslaan en reproduceren voor persoonlijk gebruik.

6. Intellectuele eigendomsrechten van Panoply

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document verleent Panoply u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten op patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen. Onbevoegd gebruik van materiaal op panoplyhealth.nl is mogelijk in strijd met patentwetten, auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, handelsgeheimwetten, wetten inzake privacy- en publiciteitsrechten of andere voorschriften of verordeningen. Houd er rekening mee dat Panoply haar intellectuele eigendomsrechten actief en agressief afdwingt op de volledige omvang van de wet.

 

De inhoud van panoplyhealth.nl is copyright© 2014 van Panoply Health Limited. Alle rechten voorbehouden. Panoply is ook eigenaar van een auteursrecht in panoplyhealth.nl als een collectief werk en/of compilatie en databaserechten voortvloeiend uit de selectie, coördinatie, opmaak en de verbetering van de inhoud van panoplyhealth.nl.

 

Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart en alle andere namen, logo’s en pictogrammen die producten, diensten, informatie en andere materialen van Panoply aanduiden, zijn eigen merken van Panoply en het gebruik van deze merken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panoply is streng verboden. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars en als zodanig kunnen deze derden ook het recht hebben om hun intellectuele eigendomsrechten agressief af te dwingen op de volledige omvang van de wet.

7. Inhoud en producten van derden

Sommige of alle informatie en andere materialen of beschikbare producten op panoplyhealth.nl zijn voorbereid of worden aangeboden door derden die niet gelieerd zijn aan Panoply. Panoply geeft geen garanties met betrekking tot dergelijke informatie of andere materialen of producten en Panoply aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor beslissingen die zijn gebaseerd op deze informatie of andere materialen of voor gebruik van deze producten. Inhoud die wordt verstrekt door Panoply mag niet in de plaats komen voor gesprekken met en/of beoordelingen door gekwalificeerde zorgprofessionals. De correspondentie of andere betrekkingen van de gebruiker met dergelijke derden vinden uitsluitend plaats tussen gebruiker en dergelijke derden en kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden en bepalingen die door deze derden zijn gesteld. De gebruiker stemt ermee in dat Panoply niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade van welke soort dan ook als een resultaat van dergelijke betrekkingen of als het resultaat van de aanwezigheid van dergelijke derden op panoplyhealth.nl.

8. Koppelingen naar andere sites

Panoply kan voor het gemak van haar gebruikers naar eigen goeddunken koppelingen bieden naar andere websites op internet. Wij doen al het mogelijke om een hoog kwaliteitsniveau te garanderen voor onze inhoud, maar deze sites worden onderhouden door derden over wie Panoply geen controle uitoefent. Bijgevolg wijst Panoply uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud, de nauwkeurigheid van de informatie of andere materialen en/of de kwaliteit van producten of diensten die worden verstrekt of geadverteerd door deze websites van derden. Deze koppelingen impliceren bovendien geen goedkeuring van Panoply ten aanzien van een derde, een website of producten of diensten die door een derde via zijn website of anderszins wordt verstrekt.

9. Uw wachtwoord

Voor het gebruik van bepaalde delen van panoplyhealth.nl is een wachtwoord vereist. U wordt gevraagd een unieke gebruikersnaam (“Gebruikersnaam”) en een wachtwoord (“Wachtwoord”) te kiezen. Elke gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord kan maar door één gebruiker worden gebruikt. Iedereen met een gebruikersnaam en wachtwoord kan toegang krijgen tot de abonneedelen van panoplyhealth.nl en de informatie die beschikbaar is voor elke gebruiker.

 

Alle wachtwoorden moeten daarom geheim worden gehouden. Door akkoord te gaan met de servicevoorwaarden, stemt u ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw respectieve wachtwoord(en), evenals voor alle berichten die via panoplyhealth.nl worden ingevoerd met gebruikmaking van deze wachtwoorden. Als u weet hebt van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van uw wachtwoord, dient u Panoply hiervan direct op de hoogte te stellen. Panoply behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgave van reden een wachtwoord te verwijderen of te wijzigen of gebruikersrechten in te trekken of diensten te weigeren.

10. Een verloren of vergeten wachtwoord herstellen

Als u zich probeert aan te melden bij onze site en u uw wachtwoord bent vergeten, stuurt Panoply u een e-mail met een speciale koppeling terug naar de site waar u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Als u zowel uw wachtwoord als het antwoord op de geheime vraag bent vergeten, wordt uw account om veiligheids- en privacyredenen permanent vergrendeld totdat u zich weer een van de twee herinnert. U kunt ook een
e-mail sturen naar informatie@panoplyhealth.nl waarin u uw situatie uitlegt, en dan geven we u opnieuw toegang tot ons systeem.

11. Vertrouwelijkheid op internet

Gebruik van internet inclusief, zonder beperking, panoplyhealth.nl, is geheel voor uw eigen risico en is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften. Hoewel Panoply redelijkerwijs alles in het werk stelt om een veilige, beveiligde en betrouwbare website te bieden met panoplyhealth.nl, wijzen we u erop dat de vertrouwelijkheid van berichten of materialen die worden overgebracht naar of van panoplyhealth.nl of Panoply via internet niet kunnen worden gegarandeerd. Daarom zijn Panoply en haar gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die wordt overgebracht via internet, de nauwkeurigheid van de informatie op panoplyhealth.nl of voor de gevolgen van het vertrouwen in dergelijke informatie. U accepteert alle risico’s die gepaard gaan met het gebruik van internet, inclusief, zonder beperking, panoplyhealth.nl, en moet uw eigen conclusies trekken ten aanzien van deze kwesties.

12. Veiligheid van panoplyhealth.nl

Enig daadwerkelijk of gepoogd onbevoegd gebruik van panoplyhealth.nl inclusief, zonder beperking van, “hacking”, kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging. Voor uw veiligheid behoudt Panoply zich het recht voor alle activiteiten op panoplyhealth.nl zonder kennisgeving of uw toestemming te bekijken, te volgen en vast te leggen. Alle informatie verkregen door controle, evaluatie of registratie van activiteiten op panoplyhealth.nl is onderworpen aan beoordeling door wetshandhavingsorganisaties in verband met onderzoek of vervolging van mogelijke criminele activiteit op panoplyhealth.nl. Panoply voldoet ook aan alle gerechtelijke bevelen met verzoeken om dergelijke informatie.

13. Gebeurtenissen buiten de macht van Panoply

U ontslaat en vrijwaart Panoply uitdrukkelijk van elke claim wegens schade die het gevolg is van een oorzaak die buiten de macht van Panoply ligt, inclusief maar niet beperkt tot falende elektronische of mechanische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere verbindingsproblemen, computervirussen, onbevoegde toegang, diefstal, gebruikersfouten, noodweer, aardbevingen of natuurlijke rampen, stakingen of andere arbeidsbeperkingen, oorlogen of overheidsbeperkingen.

14. Afwijzing van garanties; vrijwaring van Panoply

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

 

UW GEBRUIK VAN panoplyhealth.nl VOOR UW RISICO IS. panoplyhealth.nl WORDT BESCHIKBAAR GESTELD “ALS DUSDANIG” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. Panoply DOET AFSTAND VAN ALLE ANDERE VERKLARINGEN, GARANTIES EN BEPALINGEN DAN DIE NADRUKKELIJK IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN WORDEN VERMELD EN DOET ZONDER BEPERKING AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN DIE IMPLICIET VOORTVLOEIEN UIT DE WET, GEWOONTE, BETREKKINGEN TUSSEN PARTIJEN OF ANDERSZINS VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT. Panoply GEEFT GEEN GARANTIE DAT panoplyhealth.nl AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT panoplyhealth.nl ONONDERBROKEN OF TIJDIG, VEILIG OF ZONDER FOUTEN ZAL WERKEN.
HET IS U TOEGESTAAN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO MATERIALEN EN/OF GEGEVENS TE DOWNLOADEN OF ANDERSZINS TE VERKRIJGEN VIA HET GEBRUIK VAN panoplyhealth.nl EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE OP UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS HET GEVOLG VAN DERGELIJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. Panoply GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE DIE TOEGANKELIJK IS VIA OF WORDT AANGEBODEN IN VERBAND MET panoplyhealth.nl. Panoply IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN OF VOOR DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE. Panoply HOUDT ZICH NIET BEZIG MET HET GEVEN VAN JURIDISCHE, MEDISCHE, COUNSELING OF ANDERE PROFESSIONELE DIENSTEN OF ADVIES. Panoply RAADT U AAN GEPAST PROFESSIONEEL ADVIES OF DE JUISTE ZORG TE ZOEKEN VOOR ELKE SITUATIE OF ELK PROBLEEM WAARMEE U TE MAKEN HEBT.

15. Beperking van aansprakelijkheid

Panoply IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ VOORZIENBAAR OF NIET, DIE HET GEVOLG IS VAN (A) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN panoplyhealth.nl; (B) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS; OF (C) ELKE SCHENDING VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, ZELFS ALS Panoply OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

16. Vrijwaring

U stemt er mee in om Panoply, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, managers, directeurs en werknemers en alle derden die inhoud leveren voor panoplyhealth.nl, inclusief maar niet beperkt tot Gold Standard Multimedia, te vrijwaren en te beschermen tegen elke claim of eis (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) ingediend door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van panoplyhealth.nl.

17. Overdracht

Panoply kan zijn rechten en verplichtingen op grond van deze servicevoorwaarden overdragen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u.

18. Toepasselijke wet

Deze servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Commonwealth van Pennsylvania, uitgezonderd de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten. Elke vordering voor het afdwingen van deze servicevoorwaarden vindt plaats in de federale of staatsrechtbank in en voor de Commonwealth van Pennsylvania, en alle partijen in deze servicevoorwaarden komen uitdrukkelijk overeen onderworpen te zijn aan de jurisdictie en locatie van deze rechtbanken.

19. Internationale toepasbaarheid

Panoply wordt bestuurd door Panoply via haar managers in de Verenigde Staten en is wereldwijd actief via lokale dochtermaatschappijen en vestigingen. Deze servicevoorwaarden zijn opgesteld in lijn met de wetten van de Commonwealth van Pennsylvania en de wetgeving van Engeland en Wales en Panoply verklaart niet dat de informatie en andere materialen op panoplyhealth.nl gepast of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties en het openen hiervan vanuit een regio waar de inhoud van panoplyhealth.nl onwettig is, is verboden. Personen die ervoor kiezen om panoplyhealth.nl te openen vanaf een andere locatie, doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

20. Contactinformatie

Vragen over panoplyhealth.nl en andere verzoeken om aanvullende informatie over Panoply en haar producten en diensten kunt u sturen aan Panoply via privacy@panoplyhealth.co.uk.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail